Metode

Metode

Kognitiv terapi:

Den kognitive terapeut fokuserer på adfærd og tanker, som de vigtigste led, når man ønsker at ændre noget i psykologisk henseende. Det er vigtigt at understrege, at det IKKE betyder, at man ser bort fra følelser og fysiske symptomer. Således indgår følelser og fysiske symptomer på lige fod med tanker og adfærd i den kogitive grundmodel, diamanten. Blot siger man, at det er nemmere at påvirke tanker og især adfærd, mens følelser og fysiske fornemmelser kun indirekte lader sig påvirke.

En anden vildfarelse om kognitiv terapi er, at man her ikke interesserer sig for den enkeltes barndom og opvækst: Det er rigtigt, at den kognitive terapeut tager udgangspunkt i et aktuelt problem og gør meget ud af at lave målsætninger for, hvad klienten gerne vil opnå i terapien. Men det er ved at kigge på barndom og opvækstens oplevelser og erfaringer, at terapeut og klient i fællesskab bliver i stand til at afdække udløsende og vedligeholdende faktorer i forhold til aktuelle problemer.


Samarbejdet mellem terapeut og klient er i det hele taget af stor betydning i kognitiv terapi. Grunden til, at jeg i sin tid valgte kognitiv terapi som min foretrukne terapiform, var netop, at jeg godt kan lide den ligeværdighed og den ligefremhed, der ideelt set er mellem den kognitive terapeut og klienten. Terapeuten fortæller åbent klienten om sine eventuelle "teorier" om baggrunden for klientens problemer, og man undgår på den måde "en skjult dagsorden". Den generelle holdning er, at terapeuten fagligt set selvfølgelig er en ekspert, men at det er klienten, der er eksperten, når det gælder hans/hendes særlige problematik. Dvs. at terapeuten har en vis ydmyghed og er nødt til at få af- eller bekræftet eventuelle teorier hos klienten. Der ligger, synes jeg, i denne ligeværdighed en grundlæggende respekt for og loyalitet overfor det menneske, der søger hjælp, og det harmonerer godt med mit menneskesyn.

ACT:

ACT er en forkortelse for "Acceptance and Commitment

Therapy". Denne terapiform interesserer sig i særlig grad for vores tendens til at ville undgå ubehagelige psykiske problemer. Iflg. ACT er det vigtigt at acceptere også ubehagelige tanker og følelser og erkende dem som en del af det at være menneske på godt og ondt. Det er også nødvendigt at blive klar over, hvilke grundlæggende værdier, der er væsentlige for én og tilstræbe en vis overensstemmelse mellem disse værdier og det liv, man lever. Således er uoverensstemmelse mellem den enkeltes værdier og det liv, han/hun lever en vigtig kilde til psykisk smerte og ubalance, iflg. ACT.

 

 

 

 

 

 

Medlem af

Psykolog Ulla Høybye - Psykologhuset Grønnegade

Grønnegade 77H, 8000 Aarhus C

psykolog@ullahoybye.dk,

Tlf. 26121141